Share code

Share code gạch thẻ giống doicardnhanh

Thấy nhiều bạn tìm code gạch thẻ nên hôm nay mình share cho các bạn bộ code gạch thẻ của doicardnhanh.

Các bạn nên sử dụng source này vào mục đích tham khảo, học hỏi không nên thương mại hay dùng vào mục đích khác.

Mình không bất cứ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng nó vào các mục đích nhằm scam, lừa đảo người dùng hay thương mại hóa.

Demo hình ảnh:

code gạch thẻ

DOWNLOAD SOURCE CODE

Hướng dẫn cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt :
Config csdl : classes/DB.php
Config domain : core/init.php (dòng 22 $_DOMAIN, api fb các thứ ở đây luôn)
Mở file includes/footer.php tìm đến đoạn javascript xóa thay bằng code dưới

</p>

<pre class=" line-numbers bbCodeCode language-javascript" dir="ltr" data-xf-init="code-block" data-lang="javascript"><code class=" language-javascript"><span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span>document<span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">ready</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-keyword">function</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
  <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"#sign_in"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">validate</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
    rules<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
      username<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
        required<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-boolean">true</span>
      <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
      pwd<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
        required<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-boolean">true</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
        minlength<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-number">6</span>
      <span class="prism-token prism-punctuation">}</span>
    <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
    messages<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
      username<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-string">"Hãy nhập tài khoản"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
      pwd<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-string">"Mật khẩu phải lớn hơn 6 kí tự"</span>
    <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
    submitHandler<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-keyword">function</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x2<span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
      <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"button.btn-danger"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">attr</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"disabled"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-boolean">true</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
      $<span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">post</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"/assets/ajax/client/login.php"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"#sign_in"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">serialize</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-keyword">function</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x3<span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
        <span class="prism-token prism-function">alert</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x3<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>msg<span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
        <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"button.btn-danger"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">attr</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"disabled"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-boolean">false</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
        <span class="prism-token prism-keyword">if</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x3<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>status <span class="prism-token prism-operator">==</span> <span class="prism-token prism-number">0</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
          window<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>location <span class="prism-token prism-operator">=</span> <span class="prism-token prism-string">"/"</span>
        <span class="prism-token prism-punctuation">}</span>
      <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"json"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
      <span class="prism-token prism-keyword">return</span> <span class="prism-token prism-boolean">false</span>
    <span class="prism-token prism-punctuation">}</span>
  <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
  <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"#forgot"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">validate</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
    rules<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
      forgotusername<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
        required<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-boolean">true</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
        minlength<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-number">6</span>
      <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
      email<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
        required<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-boolean">true</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
        minlength<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-number">6</span>
      <span class="prism-token prism-punctuation">}</span>
    <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
    messages<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
      forgotusername<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-string">"Bạn Chưa Nhập Tài Khoản"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
      email<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-string">"Hãy Nhập Email"</span>
    <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span>
    submitHandler<span class="prism-token prism-punctuation">:</span> <span class="prism-token prism-keyword">function</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x2<span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
      <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"btn.btn-info"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">attr</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"disabled"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-boolean">true</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
      $<span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">post</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"/assets/ajax/client/quenmk.php"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"#forgot"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">serialize</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-keyword">function</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x3<span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
        <span class="prism-token prism-function">alert</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x3<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>msg<span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
        <span class="prism-token prism-function">$</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"button.btn-success"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">.</span><span class="prism-token prism-function">attr</span><span class="prism-token prism-punctuation">(</span><span class="prism-token prism-string">"disabled"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-boolean">false</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
        <span class="prism-token prism-keyword">if</span> <span class="prism-token prism-punctuation">(</span>_0xeb80x3<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>status <span class="prism-token prism-operator">==</span> <span class="prism-token prism-number">0</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span> <span class="prism-token prism-punctuation">{</span>
          window<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>location <span class="prism-token prism-operator">=</span> <span class="prism-token prism-string">"/"</span>
        <span class="prism-token prism-punctuation">}</span>
      <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"json"</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
      <span class="prism-token prism-keyword">return</span> <span class="prism-token prism-boolean">false</span>
    <span class="prism-token prism-punctuation">}</span>
  <span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span>
<span class="prism-token prism-punctuation">}</span><span class="prism-token prism-punctuation">)</span><span class="prism-token prism-punctuation">;</span>
<span class="prism-token prism-keyword">var</span> _0x7580 <span class="prism-token prism-operator">=</span> <span class="prism-token prism-punctuation">[</span><span class="prism-token prism-string">"hostname"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"location"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"doicardnhanh.com"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"Edit Code by ĐẶNG QUỐC BẮC"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"href"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> "https<span class="prism-token prism-punctuation">:</span><span class="prism-token prism-operator">/</span><span class="prism-token prism-operator">/</span>www<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>facebook<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>com<span class="prism-token prism-operator">/</span>Bac<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>CSM

Chỉnh lại dòng

</code></pre>
<pre class=" line-numbers bbCodeCode language-javascript" dir="ltr" data-xf-init="code-block" data-lang="javascript"><code class=" language-javascript"><span class="prism-token prism-keyword">var</span> _0x7580 <span class="prism-token prism-operator">=</span> <span class="prism-token prism-punctuation">[</span><span class="prism-token prism-string">"hostname"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"location"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"doicardnhanh.com"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"Edit Code by ĐẶNG QUỐC BẮC"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> <span class="prism-token prism-string">"href"</span><span class="prism-token prism-punctuation">,</span> "https<span class="prism-token prism-punctuation">:</span><span class="prism-token prism-operator">/</span><span class="prism-token prism-operator">/</span>www<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>facebook<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>com<span class="prism-token prism-operator">/</span>Bac<span class="prism-token prism-punctuation">.</span>CSM</code></pre>
<pre class=" line-numbers bbCodeCode language-javascript" dir="ltr" data-xf-init="code-block" data-lang="javascript">

DOWNLOAD SOURCE CODE

Thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker