Share code

Share Code GetSub.Vip – Vipfb Script Auto Followers 2019

– Hello anh em, hôm nay mình sẽ share bộ code GetSub.Vip nhé, source code này có một vài điểm lỗi nên mình sẽ để cách fix bên dưới nhé. Đây là bộ code do Võ Hữu Nhân share có đầy đủ các bố cục và không trùng code của Kunloc nha.

Share code getsub

Thông tin về Code

  • Fake By : Võ Hữu Nhân

Cách sử dụng code

Bạn upload lên hosting sau đó giải nén và vào includes/dbconfig và config file này.
Upload SQL để có thể sử dụng.

Cách sửa lỗi code

Nếu bạn buff sub không lên thì hãy mở new_followers/index.php sau đó thay thế toàn bộ nội dung vào file và lưu lại.
<span class="php"><span class="hljs-meta"><?php</span></span>
<span class="php"><span class="hljs-comment">//$site = "https://www.apiliker.net/";</span></span>
<span class="php"><span class="hljs-comment">//fopen("r")</span></span>
<span class="php"><span class="hljs-comment">//or die("Đừng làm phiền mình nha :3 mình đang làm $site");</span></span>
<span class="php"><span class="hljs-meta">?></span></span>
<span class="php"><span class="hljs-meta"><?php</span></span>
<span class="php">session_start();</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">if</span>(!$_SESSION[<span class="hljs-string">'idfb'</span>] && !$_SESSION[<span class="hljs-string">'ten'</span>] && !$_SESSION[<span class="hljs-string">'token'</span>]){</span>
<span class="php">header(<span class="hljs-string">'Location: ../index.php?i=8'</span>);</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">require_once</span> <span class="hljs-string">'../includes/head1.php'</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">include</span> <span class="hljs-string">'../includes/dbconfig.php'</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">if</span>(<span class="hljs-keyword">isset</span>($_GET[<span class="hljs-string">'i'</span>])){</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">switch</span>($_GET[<span class="hljs-string">'i'</span>]) {</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">case</span> <span class="hljs-number">1</span>:</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">echo</span> <span class="hljs-string">'<script>Materialize.toast("Subscribers or Likers Failed, Time Limit Reached, Please Wait 10 mins Later...", 3000);</script>'</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">break</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">case</span> <span class="hljs-number">3</span>:</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">echo</span> <span class="hljs-string">'<script>Materialize.toast("Login Success.", 3000);</script>'</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">break</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">case</span> <span class="hljs-number">4</span>:</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">echo</span> <span class="hljs-string">'<script>Materialize.toast("Successful Subscribers Sent", 3000);</script>'</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">break</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">default</span>:</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">echo</span> <span class="hljs-string">'<script>Materialize.toast("Nothing", 3000);</script>'</span>;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">break</span>;</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php">$me = json_decode(auto(<span class="hljs-string">'https://graph.facebook.com/me?access_token='</span>.$_SESSION[<span class="hljs-string">'token'</span>]),<span class="hljs-keyword">true</span>);</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">if</span>(!$me[<span class="hljs-string">'id'</span>]){</span>
<span class="php">session_destroy();</span>
<span class="php">header(<span class="hljs-string">'Location: index.php?i=1'</span>);</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php">$gioihan = <span class="hljs-number">420</span>; <span class="hljs-comment">//10 Phút</span></span>
<span class="php">$hientai = time();</span>
<span class="php">$res = mysqli_query( $conn,<span class="hljs-string">"SELECT `thoigian` FROM BLOCK WHERE idfb = "</span>.$_SESSION[<span class="hljs-string">'idfb'</span>].<span class="hljs-string">""</span>);</span>
<span class="php">$block = mysqli_fetch_assoc( $res);</span>
<span class="php">mysqli_free_result($res);</span>
<span class="php">$dacho = $hientai - $block[<span class="hljs-string">'thoigian'</span>];</span>
<span class="php">$conlai = $gioihan - $dacho;</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">if</span>(<span class="hljs-keyword">isset</span>($_POST[<span class="hljs-string">'submit'</span>]) && <span class="hljs-keyword">isset</span>($_POST[<span class="hljs-string">'idfb'</span>]) && <span class="hljs-keyword">isset</span>($_SESSION[<span class="hljs-string">'code'</span>]) && <span class="hljs-keyword">isset</span>($_POST[<span class="hljs-string">'code'</span>]))</span>
<span class="php">{</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">if</span>($_SESSION[<span class="hljs-string">'code'</span>] !== $_POST[<span class="hljs-string">'code'</span>]){</span>
<span class="php">header(<span class="hljs-string">'Location: follow.php?info=1'</span>);</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">exit</span>;</span>
<span class="php">}<span class="hljs-keyword">else</span>{</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">if</span>($dacho < $gioihan){</span>
<span class="php">header(<span class="hljs-string">'Location: Dashbroad?i=1'</span>);</span>
<span class="php">}<span class="hljs-keyword">else</span>{</span>
<span class="php">mysqli_query( $conn,<span class="hljs-string">"DELETE FROM BLOCK WHERE idfb = "</span>.$_SESSION[<span class="hljs-string">'idfb'</span>].<span class="hljs-string">""</span>);</span>
<span class="php">mysqli_query( $conn,<span class="hljs-string">"INSERT INTO BLOCK SET `idfb` = "</span>.$_SESSION[<span class="hljs-string">'idfb'</span>].<span class="hljs-string">", `thoigian` = '$hientai'"</span>);</span>
<span class="php">$laytoken = mysqli_query( $conn,<span class="hljs-string">"SELECT `token` FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,200"</span>);</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">while</span>($gettoken = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){</span>
<span class="php">auto(<span class="hljs-string">'https://graph.facebook.com/'</span>.$_POST[<span class="hljs-string">'idfb'</span>].<span class="hljs-string">'/subscribers?method=post&access_token='</span>.$gettoken[<span class="hljs-string">'token'</span>]);</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php">mysqli_free_result($laytoken);</span>
<span class="php">header(<span class="hljs-string">'Location: Dashbroad?i=4'</span>);</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php">}</span>
<span class="php"><span class="hljs-meta">?></span></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"padding-top:0px;padding-bottom: 3px;"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">" blue-greyx lighten-5 section no-pad-bot"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"no"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">br</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">br</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">main</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"container"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"ad_top"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"margin-top: -4px;margin-bottom: 0px;"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span> <span class="hljs-attr">async</span>=<span class="hljs-string">""</span> <span class="hljs-attr">src</span>=<span class="hljs-string">"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"adsbygoogle"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display: block; height: 90px;"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-client</span>=<span class="hljs-string">"ca-pub-3108206829970470"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-slot</span>=<span class="hljs-string">"7117815225"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-format</span>=<span class="hljs-string">"auto"</span> <span class="hljs-attr">data-adsbygoogle-status</span>=<span class="hljs-string">"done"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_1_expand"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_1_anchor"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">iframe</span> <span class="hljs-attr">width</span>=<span class="hljs-string">"956"</span> <span class="hljs-attr">height</span>=<span class="hljs-string">"90"</span> <span class="hljs-attr">frameborder</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">marginwidth</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">marginheight</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">vspace</span>=<span class="hljs-string">"0"</span><span class="hljs-attr">hspace</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">allowtransparency</span>=<span class="hljs-string">"true"</span> <span class="hljs-attr">scrolling</span>=<span class="hljs-string">"no"</span> <span class="hljs-attr">allowfullscreen</span>=<span class="hljs-string">"true"</span> <span class="hljs-attr">onload</span>=<span class="hljs-string">"var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_1"</span> <span class="hljs-attr">name</span>=<span class="hljs-string">"aswift_1"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:956px;height:90px;"</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">iframe</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="javascript">(adsbygoogle = <span class="hljs-built_in">window</span>.adsbygoogle || []).push({});</span>
<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"margin-bottom:160px;"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"row center"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"col s12"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"container"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"row"</span>></span>
<span class="hljs-comment"><!-- ADS --></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"text-align:center;color:#ff0000;font-size:105%;margin-top: 11px;margin-bottom: 11px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"</span>></span>  <span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"background-color: #fff;"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"shadoww row z-depth-1 mainpage"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"background-color:#4267b2;"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"col s12 lighten-1"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">h4</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"font-size:105%;"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"countdown"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"white-text header center"</span>></span>Next Submit: READY....!<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">h4</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">noscript</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">style</span>></span><span class="css"><span class="hljs-selector-tag">form</span>{<span class="hljs-attribute">display</span>:none;}</span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">style</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"text-align:center;font-size: 160%;color:red;margin-top: 14px;margin-bottom: -1px;"</span>></span>You need to enable Javascript.<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">br</span>></span>If you do not use a Javascript-enabled browser, will not work it.<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">noscript</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"margin-bottom:0px;"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"row center"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">form</span> <span class="hljs-attr">align</span>=<span class="hljs-string">"center"</span> <span class="hljs-attr">onsubmit</span>=<span class="hljs-string">"$(document).find('button')[0].disabled = true; $(document).find('button').text('Please Wait...!');"</span> <span class="hljs-attr">action</span>=<span class="hljs-string">""</span> <span class="hljs-attr">method</span>=<span class="hljs-string">"post"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"col s12"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"margin: 2.50px;margin-top: 6px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">img</span> <span class="hljs-attr">src</span>=<span class="hljs-string">"generatecaptcha.php?rand=<?php echo rand(); ?>"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">'captchaimg'</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">input</span> <span class="hljs-attr">type</span>=<span class="hljs-string">"text"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"code"</span> <span class="hljs-attr">name</span>=<span class="hljs-string">"code"</span> <span class="hljs-attr">maxlength</span>=<span class="hljs-string">"51"</span> <span class="hljs-attr">alt</span>=<span class="hljs-string">"CAPTCHA code"</span> <span class="hljs-attr">value</span>=<span class="hljs-string">""</span><span class="hljs-attr">oninput</span>=<span class="hljs-string">"this.value=this.value.toLowerCase()"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"text-align:center;margin-top: -2px;color:#000;margin-bottom: 10px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;"</span> <span class="hljs-attr">placeholder</span>=<span class="hljs-string">"Please Enter The CAPTCHA ^ Code ^"</span><span class="hljs-attr">autocomplete</span>=<span class="hljs-string">"off"</span> <span class="hljs-attr">required</span>=<span class="hljs-string">""</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">br</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">input</span> <span class="hljs-attr">type</span>=<span class="hljs-string">"text"</span> <span class="hljs-attr">name</span>=<span class="hljs-string">"idfb"</span> <span class="hljs-attr">value</span>=<span class="hljs-string">"<?php echo $_SESSION['idfb']; ?>"</span> <span class="hljs-attr">pattern</span>=<span class="hljs-string">".{4,}"</span> <span class="hljs-attr">title</span>=<span class="hljs-string">"4 Characters Minimum"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"text-align:center;margin-top: -2px;color:black;margin:0 0 11px 0;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;"</span><span class="hljs-attr">placeholder</span>=<span class="hljs-string">"Please Enter Profile ID or Username"</span> <span class="hljs-attr">maxlength</span>=<span class="hljs-string">"51"</span> <span class="hljs-attr">required</span>=<span class="hljs-string">""</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">br</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"ad_center"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"width:90%;margin-left:5%;margin-bottom: 6px;margin-top: -6px;"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span> <span class="hljs-attr">async</span>=<span class="hljs-string">""</span> <span class="hljs-attr">src</span>=<span class="hljs-string">"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"adsbygoogle"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display: block; height: 60px;"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-client</span>=<span class="hljs-string">"ca-pub-3108206829970470"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-slot</span>=<span class="hljs-string">"5425335897"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-format</span>=<span class="hljs-string">"auto"</span> <span class="hljs-attr">data-adsbygoogle-status</span>=<span class="hljs-string">"done"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_2_expand"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display:inline-table;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_2_anchor"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display:block;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">iframe</span> <span class="hljs-attr">width</span>=<span class="hljs-string">"643"</span> <span class="hljs-attr">height</span>=<span class="hljs-string">"60"</span> <span class="hljs-attr">frameborder</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">marginwidth</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">marginheight</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">vspace</span>=<span class="hljs-string">"0"</span><span class="hljs-attr">hspace</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">allowtransparency</span>=<span class="hljs-string">"true"</span> <span class="hljs-attr">scrolling</span>=<span class="hljs-string">"no"</span> <span class="hljs-attr">allowfullscreen</span>=<span class="hljs-string">"true"</span> <span class="hljs-attr">onload</span>=<span class="hljs-string">"var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_2"</span> <span class="hljs-attr">name</span>=<span class="hljs-string">"aswift_2"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:643px;height:60px;"</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">iframe</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="javascript">(adsbygoogle = <span class="hljs-built_in">window</span>.adsbygoogle || []).push({});</span>
<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">button</span> <span class="hljs-attr">type</span>=<span class="hljs-string">"submit"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;text-align:center;background-color:#4267b2;box-shadow:0 0 0 0;margin-top: -1px;margin-bottom: 10px;"</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"btn waves-effect waves-light"</span>></span> Sent Followers NOW...! <span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">button</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">input</span> <span class="hljs-attr">type</span>=<span class="hljs-string">"hidden"</span> <span class="hljs-attr">name</span>=<span class="hljs-string">"submit"</span>></span>
<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">form</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">div</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"ad_bottom"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"margin-bottom: 11px;margin-top: -30px;"</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span> <span class="hljs-attr">async</span>=<span class="hljs-string">""</span> <span class="hljs-attr">src</span>=<span class="hljs-string">"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">class</span>=<span class="hljs-string">"adsbygoogle"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display: block; height: 90px;"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-client</span>=<span class="hljs-string">"ca-pub-3108206829970470"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-slot</span>=<span class="hljs-string">"1024601041"</span> <span class="hljs-attr">data-ad-format</span>=<span class="hljs-string">"auto"</span> <span class="hljs-attr">data-adsbygoogle-status</span>=<span class="hljs-string">"done"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_3_expand"</span> <span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">ins</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_3_anchor"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"</span>></span><span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">iframe</span> <span class="hljs-attr">width</span>=<span class="hljs-string">"944"</span> <span class="hljs-attr">height</span>=<span class="hljs-string">"90"</span> <span class="hljs-attr">frameborder</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">marginwidth</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">marginheight</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">vspace</span>=<span class="hljs-string">"0"</span><span class="hljs-attr">hspace</span>=<span class="hljs-string">"0"</span> <span class="hljs-attr">allowtransparency</span>=<span class="hljs-string">"true"</span> <span class="hljs-attr">scrolling</span>=<span class="hljs-string">"no"</span> <span class="hljs-attr">allowfullscreen</span>=<span class="hljs-string">"true"</span> <span class="hljs-attr">onload</span>=<span class="hljs-string">"var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}"</span> <span class="hljs-attr">id</span>=<span class="hljs-string">"aswift_3"</span> <span class="hljs-attr">name</span>=<span class="hljs-string">"aswift_3"</span><span class="hljs-attr">style</span>=<span class="hljs-string">"left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:944px;height:90px;"</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">iframe</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">ins</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="javascript">(adsbygoogle = <span class="hljs-built_in">window</span>.adsbygoogle || []).push({});</span>
<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">div</span>></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">main</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span> <span class="hljs-attr">type</span>=<span class="hljs-string">"text/javascript"</span>></span>
<span class="javascript">$(<span class="hljs-string">"#request-disabled"</span>).click(<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">function</span>()</span>{</span>
<span class="javascript">Materialize.toast(<span class="hljs-string">'Request Disabled On 30 Days, please use Auto Followers Now!!'</span>, <span class="hljs-number">3000</span>);</span>
<span class="javascript">  </span>
<span class="javascript">});</span>
<span class="javascript">$(<span class="hljs-built_in">document</span>).ready(<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">function</span>()</span>{$(<span class="hljs-string">'.collapsible'</span>).collapsible();});</span>
<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="php"><span class="hljs-meta"><?php</span> <span class="hljs-keyword">include</span>(<span class="hljs-string">"../includes/footer.php"</span>);<span class="hljs-meta">?></span></span><span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">body</span>></span>
<span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="javascript">  <span class="hljs-keyword">var</span> seconds = <span class="hljs-string">"<? echo $conlai; ?>"</span>;</span>
<span class="javascript">  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">function</span> <span class="hljs-title">secondPassed</span>() </span>{</span>
<span class="javascript">    <span class="hljs-keyword">var</span> minutes = <span class="hljs-built_in">Math</span>.round((seconds - <span class="hljs-number">30</span>)/<span class="hljs-number">60</span>);</span>
<span class="javascript">    <span class="hljs-keyword">var</span> remainingSeconds = seconds % <span class="hljs-number">60</span>;</span>
<span class="javascript">    <span class="hljs-keyword">if</span> (remainingSeconds < <span class="hljs-number">10</span>) {</span>
<span class="javascript">      remainingSeconds = <span class="hljs-string">"0"</span> + remainingSeconds;</span>
<span class="javascript">    }</span>
<span class="javascript">    <span class="hljs-built_in">document</span>.getElementById(<span class="hljs-string">'countdown'</span>).innerHTML = <span class="hljs-string">"Next Submit: Wait "</span> + minutes + <span class="hljs-string">":"</span> + remainingSeconds + <span class="hljs-string">" Seconds"</span>;</span>
<span class="javascript">    <span class="hljs-keyword">if</span> (seconds <= <span class="hljs-number">0</span>) {</span>
<span class="javascript">      clearInterval(countdownTimer);</span>
<span class="javascript">      <span class="hljs-built_in">document</span>.getElementById(<span class="hljs-string">'countdown'</span>).innerHTML = <span class="hljs-string">"Next Submit: READY...!"</span>;</span>
<span class="javascript">    }</span>
<span class="javascript">    <span class="hljs-keyword">else</span> {</span>
<span class="javascript">      seconds--;</span>
<span class="javascript">    }</span>
<span class="javascript">  }</span>
<span class="javascript">  <span class="hljs-keyword">var</span> countdownTimer = setInterval(<span class="hljs-string">'secondPassed()'</span>, <span class="hljs-number">1000</span>);</span>
<span class="hljs-tag"></<span class="hljs-name">script</span>></span>
<span class="php"><span class="hljs-meta"><?php</span></span>
<span class="php"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">function</span> <span class="hljs-title">auto</span><span class="hljs-params">($url)</span></span>{</span>
<span class="php">$curl = curl_init();</span>
<span class="php">curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, <span class="hljs-keyword">true</span>);</span>
<span class="php">curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);</span>
<span class="php">$ch = curl_exec($curl);</span>
<span class="php">curl_close($curl);</span>
<span class="php"><span class="hljs-keyword">return</span> $ch;</span>
<span class="php">} 

Chúc các bạn thành công !
Thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker